Forexnew.org

การฝากเงิน EightCap

การฝากเงิน EightCap , ช่องทางการฝากเงิน

Broker Eightcap logo

 • EightCap รองรับการฝากเงินผ่าน Online Banking และ QR Code ทุกธนาคารไทย
 • ฝากเงิน เข้าทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ถอนเงิน เข้าภายใน 24 ช.ม. ทำการ ไม่มีค่าธรรมเนียม

การฝากเงิน Eightcap

การฝากเงิน EightCap ผ่าน Online Banking

ขั้นตอนที่ 1.

การฝากเงิน Eightcap
 

ขั้นตอนที่ 2.

 • เลือกบัญชีเทรด ที่ต้องการนำเงินเข้า
 • กรอกจำนวนเงิน
 • เลือกธนาคารที่ต้องการนำฝาก

การฝากเงิน Eightcap ผ่านธนาคาร

 • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ฝากเงินเดี่ยวนี้”
 • ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ธนาคารของท่าน ซึ่งสามารถทำรายการฝากได้ทันที

* เมื่อทำรายการฝากเสร็จแล้ว เงินจะเข้าสู่บัญชีเทรด โดยทันที

การฝากเงิน EightCap ผ่าน QR Code

ขั้นตอนที่ 1.

 • ไปที่เมนู ฝากเงิน
 • จากนั้นเลือกเป็น “ฝากผ่านธนาคารไทย”
การฝากเงิน Eightcap
 

ขั้นตอนที่ 2.

 • ในช่องเลือกธนาคารให้เลือกเป็น “QR Code”
 • จากนั้นเลือกบัญชีเทรด , กรอกจำนวนเงินฝาก
 • และกดปุ่มฝากเงินเดี่ยวนี้

ฝากเงิน QR Code


ขั้นตอนที่ 3.

 • ระบบจะขึ้น QR Code สำหรับใช้แสกนเพื่อฝากเงิน

qr code Eightcap

* สามารถทำรายการได้ทุกธนาคารไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม
  เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว เงินจะเข้าสู่บัญชีเทรดโดยทันที

การฝากเงิน EightCap ผ่านบัตร Credit/Debit

ขั้นตอนที่ 1.

 • ไปที่เมนู บัญชีของฉัน > บัตรเครดิต
 • จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรของคุณ
 • ทำการอัพโหลด ภาพด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “เพิ่มบัตรเครดิต”

การฝากเงิน EightCap


ขั้นตอนที่ 2.

 • กลับมาที่เมนูฝากเงินเลือก “วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด”
 • กรอกรายละเอียดในการฝาก
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม “ฝากเงินเดี่ยวนี้”

การฝากเงิน EightCap ขั้นตอนที่ 2

ระบบจะเชื่อมโยงไปยังธนาคารของท่าน เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว เงินจะเข้าบัญชีเทรด โดยทันที


Share this content.
Back to Top