Forexnew.org

หน่วยงานจดทะเบียน โบรกเกอร์ Forex

ศึกษาเพิ่มเติมหน่วยงานจดทะเบียน ทำหน้าที่ตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex นั้น มีด้วยกันจำนวนมาก
แต่หน่วยงาน ที่มีความมั่นคงสูง,เข้มงวด,โบรกเกอร์นิยมใช้ในการจดทะเบียนเป็นหลัก ได้แก่

1. FCA UK

การจดทะเบียน FCAhttps://www.fca.org.uk

FCA UK (Financial Conduct Authority) เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจักร 

 • ถือเป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล บริษัท,โบรกเกอร์,หน่วยงานทางการเงิน
 • FCA เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และไม่ใช้เงินของผู้เสียภาษีอากรสำหรับการดำเนินงาน
 • FCA เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) และ MiFID 
 • ซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศ ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกไม่กี่แห่ง ที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดีเยี่ยม
 • เพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงิน การหลอกลวงนายหน้า และการฉ้อฉลอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกและผู้ค้ารายย่อย

ข้อระเบียบเบื้องต้นของ FCA

 • โบรกเกอร์ที่ควบคุมโดย FCA ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์
 • โบรกเกอร์ต้องเก็บเงินลูกค้า ไว้ในบัญชีที่แยกบัญชีออกจากบัญชีของบริษัท และไม่ใช้เงินของผู้ค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • โบรกเกอร์ต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปี และงบการเงิน เพื่อยืนยันว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ให้ไว้กับ FCA
 • ต้องมีการรับประกัน เงินชดเชยถึง 50,000 ปอนด์ ต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • FCA เป็นหนึ่งในหน่วยงาน ที่มีความเข้มงวดมาก ในการตรวจสอบ,ป้องกันการทุจริตของบริษัท
 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ FCA จึง มีความมั่นคง,สภาพคล่องที่สูง  

ศึกษาเพิ่มเติมโบรกเกอร์ Forex อะไรบ้าง ที่จดทะเบียน FCA ?   

2. ASIC Australia

การจดทะเบียน ASIChttp://asic.gov.au

ASIC (Australian Securities and Investments Commission) เป็นหน่วยงานของ ออสเตรเลีย 

 • เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด เริ่มต้นในปี 2532
 • โดยใช้ชื่อว่า ASC (Australian Securities Commission) 
 • และในปัจจุบันใช้ชื่อว่า ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ในปี 2541
 • หรือเรียกว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน
 • ASIC ทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทางการเงิน และการทุจริตในตลาดทุน

ข้อระเบียบเบื้องต้นของ ASIC

 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ
 • โบรกเกอร์ Forex ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องแยกเก็บเงินของลูกค้าไว้ในธนาคารชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย

ASIC ไม่ได้จำกัด Leverage และรูปแบบการเทรดของ โบรกเกอร์

 • ระเบียบของ ASIC นั้นแตกต่างจาก FIFO , ASIC ไม่ได้จำกัดการเทรดในรูปแบบ Hedging , Scalping
 • โบรกเกอร์ทั้งหมดที่จดทะเบียน ASIC จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่รวดเร็ว,มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขาย 
 • และการซื้อขายควรเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีการแทรกแซง

ศึกษาเพิ่มเติมโบรกเกอร์ Forex อะไรบ้าง ที่จดทะเบียน ASIC ?   

3. CySec Cyprus

การจดทะเบียน CySec Brokerhttps://www.cysec.gov.cy

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) เป็นหน่วยงานของประเทศไซปรัส 

 • CySec เข้ามาในตลาด ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2544 โดยประเทศไซปรัสนั้น ได้เข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2547 
 • และต่อมารัฐธรรมนูญทั้งหมดรวมถึงกรอบการกำกับดูแลของ CySEC
 • ได้รับการปรับปรุงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป , และไปตามมาตรฐาน EU และ MiFID
 • เพื่อการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อป้องกันการทุจริตทางการเงิน

ข้อระเบียบเบื้องต้นของ CySec

 • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร
 • และต้องส่งงบการเงินประจำปีให้แก่ CySec
 • มีกฎระเบียบการรับประกันชดเชยเงินแก่ลูกค้า 20,000 ยูโรต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย
 • ซึ่งคุ้มครองภายใต้ ICF (Investor Compensation Fund)

ศึกษาเพิ่มเติมโบรกเกอร์ Forex อะไรบ้างที่จด CySec ?  


Rating: 5.0/5. From 12 votes.
Please wait...
Share this content.
Back to Top